ระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงตามสายสาธารณะ

ระบบการกระจายเสียงไปตามสาย คือการส่งสัญญาณเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต้นทาง อาจจะเป็นไมโครโฟน หรือเครื่องเล่นเสียง CD/VCD/DVDMP3 หรือจากเครื่องรับวิทยุ หรือแหล่งอื่นๆ แล้วส่งไปที่เครื่องขยายเสียงเพื่อทำการขยายให้ได้กำลังสูงๆ เพื่อจะได้ส่งไปตามสายในระยะทางที่ไกลๆ โดย ที่ปลายทางจะมีลำโพงต่ออยู่ ระบบเสียงตามสาย อาจถูกเรียกได้หลายแบบเช่น ระบบเสียงตามสาย เสียงตามสาย ระบบประกาศ ระบบกรจายเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีความหมายในทางเดียวกัน อาจจะมีวัตถุประสงค์และรูบแบบการใช้งานที่แตกต่างกันบ้าง ไม่สำคัญ แต่พื้นฐานหลักการจะมีองค์ประกอบเหมือนที่เขียนมาในตอนต้น การใช้งานระบบเสียงตามสายนิยมใช้ในระยะที่ไม่ไกลมาก โดยปกติจะใช้ภายในอาคาร ระหว่างอาคาร หรือในพื้นที่หน่วยงาน โดยเฉลี่ยจะไม่เกิน 2 กิโลเมตรเนื่องจาก ยิ่งระยะทางไกลจะทำให้เกิดความต้านทานในสาย และทำให้สัญญาณเสียงลดคุณภาหรือดังค่อยลง

ข้อดีของระบบเสียงตามสาย

แบบนี้คือ ง่าย สะดวกในการติดตั้งและดูแล คุณภาพเสียงระดับประกาศใช้ได้ แต่ไม่นิยมใช้กับระยะทางไกลถึงแม้สามารถส่งได้หลายกิโลก็ตาม ดังนั้นการเลือกใช้งานจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนออกแบบและติดตั้ง เพราะถ้าติดตั้งไปแล้วอาจเจอปัญหาหลายๆอย่างได้

ระบบกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ

ระบบกระจายเสียงไร้สาย เป็นการประยุกต์การส่งกระจายเสียงผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ โดยไม่ต้องส่งสัญญาณผ่านสายแบบระบบเสียงตามสายทั่วๆไป หรือสามารถนำทั้ง 2 แบบมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานเนื่องจากมีความสะดวกในการติดตั้ง เพราะไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก แต่ทั้งนี้ในการเลือกใช้หรือการออกแบบระบบควรจะให้ผู้ชำนาญงานหรือเจ้าหน้าที่ของเราเป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษา

ข้อดี ของระบบกระจายเสียงไร้สาย

สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งและดำเนินการ ไม่มีปัญหาเรื่องสายสัญญาณขาด หรือโดนแอบตัดสาย สามารถใช้กับพื้นที่ๆไม่มีเสาไฟฟ้า หรือสามารถเดินสายได้ สามารถใช้ร่วมกับระบบเสียงตามสายเดิมได้ เป็นระบบสำรองกรณ์ระบบสายใช้งานไม่ได้