การควบคุมอุปกรณ์บนจีไอเอส        เป็นระบบที่สามารถนำมาใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์ ตลอดจนกลไกต่างๆ ในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ดังกล่าว ณ ตำแหน่งพิกัดบนแผนที่ทางภูมิศาสตร์ดิจิตอล ผ่าน Google Map

        ตัวอย่างเช่น

        ● นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน เกษตรกรและชาวประมง ตามสภาวะน้ำทะเลขึ้นลง

        ● นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการช่วยให้ความสะดวกในการควบคุมการเปิดปิด ประตูบ้าน หรือแจ้งเตือนเหตุร้ายไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัยบนพื้นที่

        ● นำไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ที่ไปสามารถเดินทางเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ เช่น น้ำท่วม หรือเหตุร้าย ที่สามารถทั้งแจ้งเหตุและสั่งการได้ ในยามฉุกเฉิน