อุปกรณ์อำนวยความสะดวก


     เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นหรือดัดแปลงจากที่มีอยู่เดิม เพื่อนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถ ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ครอบคลุมไปถึงการให้บริการ การประยุกต์ใช้และการนำไปปฏิบัติเพื่อลดอุปสรรคในการทำงาน

              อุปกรณ์ต่างๆ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งวางจำหน่ายทั่วไป ดัดแปลง หรือผลิตขึ้นมาเฉพาะบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มเติมดูแลรักษา หรือพัฒนาความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกนี้รวมไปถึงอุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงอุปกรณ์ขั้นสูง