ระบบจัดลำดับบริการ ชนิดตัวเลขดิจิตอล หรือ Digital Number Type (Seven Segment LED) รหัสสินค้า: CM001