บริษัท ซีแอนด์เอ็ม เปอร์สเปคชั่น

      จดทะเบียนในนาม บริษัทจำกัด โดยทุนจดทะเบียนในการประกอบการครั้งแรก 1,000,000.00 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีหน่วยงาน ซึ่งได้ดำเนินการความร่วมมือและสนับสนุนทุนงานวิจัย แก่คณาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยดำเนินการพัฒนาและวิจัย (R & D) ร่วมกับบุคลากรของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ตามความต้องการของสังคม โดยดำเนินการในแขนงอินฟอร์เมติคส์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย) และแขนงแมคคาทรอนิกส์ (ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์) โดยมีผลงานร่วมกันจนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า ด้านระบบติดตามยานพาหนะฯสำหรับภาษาท้องถิ่น(ภาษาไทย) เสร็จสิ้น พร้อมใช้งานภาคภาษาไทยโดยสมบูรณ์ โดยมุ่งหวัง ที่จะเป็นผู้ให้บริการ ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียมแถวหน้าในประเทศให้ได้ เช่นเดียว กับอีกหลายสาขาทั่วโลกที่ประสบความ สำเร็จ เช่น สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย และไทย โดยมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพการให้บริการในส่วน ของการจำหน่ายอุปกรณ์จีพีเอส หลากหลายรุ่น ให้ครอบคลุม และ เหมาะสำหรับการใช้งานยานพาหนะในแต่ละประเภท พร้อมศูนย์ติดตั้งอุปกรณ์ จีพีเอส และบริการหลังการขาย สำหรับลูกค้าในประเทศทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้ปรับโครงสร้าง บริหารเพื่อรองรับอัตราการเติบโตของบริษัท แบบก้าวกระโดดให้สอดคล้องกับปริมาณลูกค้าและความไว้วางใจ จากลูกค้าทุกท่าน จึงมีมติในที่ประชุมคณะผู้บริหารเห็นสมควรเพิ่มทุนในการ ประกอบการเป็น 4,000,000.00 (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยยังคงไม่หยุดยั้งการพัฒนาดูแล ระบบปฎิบัติการระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียมของเรา ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด ด้วยปณิธาน อันแน่วแน่ นับตั้งแต่ให้บริการลูกค้ารายแรก จวบจนปัจจุบัน เรายังยืนหยัดคาพูดดังกล่าวเสมอมา โดยหวังเพียงสร้างความพึงพอ ใจให้ ลูกค้าทั้งบริการหลังการขาย หรือระบบที่ตอบสนองการใช้งานให้ดีที่สุด ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง และตามเทคโนโลยี สมัยใหม่อยู่เสมอ พร้อมสร้างฐานลูกค้าใหม่ที่ได้ให้โอกาส และเล็งเห็นถึงศักยภาพการทางานและความจริงใจของเรา เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะให้ โอกาสเราในการดูแลรับใช้ และให้โอกาสเราได้เติบโต ตามรอยท่าน ในอนาคตต่อไป ต่อมาผลประกอบการมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ